HUB 10:e

Välkommen till HUB2023
16 november Västerås Kongress

HUB2023 är den 10:e energikonferensen i ordningen och i år tar vi fokus på leveranssäkerhet och nödvändig kompetens!

Tillsammans med ledande aktörer och framtidens talanger sätter vi Sveriges energisystem på agendan samtidigt som vi adresserar det stora kompetensbehovet. Kompetensbristen bedöms vara en av de största bromsklossarna i energiomställningen så utöver att diskutera kapacitet, leveransförmåga och den tekniska framfarten så samlas vi kring frågorna; Hur säkerställer vi att utbildningssystemet matchar branschens behov? Hur vinner vi kampen om de internationella talangerna? Vad krävs för att få till kompetensutveckling i en tid där omställningen både går fort och är komplex?

Säkra din plats på HUB2023 den 16 november och delta på en av Sveriges största energikonferenser!

PRISER OCH KONTAKTPRISER
Biljett heldag+kväll: 2950 kr
Konferenspass, fördrink, kvällens jubileumsmeny, lunch och fika på Västerås Kongress (exkl. moms)

Biljett dagspass: 2150 kr
Konferenspass, lunch och fika på Västerås kongress (exkl moms)

KONTAKT
Danijela Semunovic
danijela@competence.se
073-040 72 87

ECC
HUB2023 ar­ran­ge­ra­s av ECC, Energy Competence Center i sam­ar­be­te med Alstom Sverige, Hita­chi Energy, ABB, Mä­la­re­ner­gi, Wes­ting­house Sverige, Mä­lar­da­lens universitet, Väs­terås stad, Läns­sty­rel­sen Väst­man­land, Tek­nis­ka för­e­ning­en och Com­pe­tence Sve­ri­ge.

TALARE HUB2023

Konferensens talare presenteras löpande fram till 16 november.

Maja Lundbäck

Politisk sakkunnig, regeringskansliet

Robert Andrén

Generaldirektör, Energimyndigheten
”Omställningen till ett hållbart energisystem är en av våra största samhällsfrågor. Precis som i alla viktiga frågor krävs lagspel för att vi ska lyckas - och vi behöver vara fler som väljer att arbeta inom energisektorn. Energimyndigheten samordnar en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. I ett första steg har vi kartlagt hur kompetensbehovet ser ut. Jag ser fram emot att diskutera våra resultat på HUB2023.”

Lotta Medelius-Bredhe

Generaldirektör, Svenska Kraftnät
”Elbehovet förväntas öka drastiskt kommande år. Som systemansvarig myndighet för el och transmissionsnätsägare har vi en central roll att tillgodose de behov som elektrifieringen för med sig samtidigt som leveranssäkerheten ska vara hög. Jag ser framemot att på konferensen diskutera alla de utmaningar som finns och hur vi tillsammans kan möta dem, där kompetensförsörjning är en nyckelfråga.”

Anna Wolf

VICE VD, Power Circle
"Energisystemet står inför en stor omställning, där elektrifieringen är i fokus. För att klara den omställningen på ett snabbt och resurseffektivt sätt krävs både ny produktion, utbyggnad av elnät och inte minst lagring och flexibilitet, som har en större potential att bidra än vad många tror. Jag ser fram emot att vara med på HUB2023 och diskutera hur olika pusselbitar kan bidra till att säkra ett effektivt och välfungerande elsystem, som i sin tur är helt avgörande för samhällets klimatomställning."

Miriam Münnich Vass

Näringspolitisk expert energi och klimat, Teknikföretagen
”Svensk industri är i full gång med klimatomställningen, men behöver mer draghjälp från politiken. För att lyckas fullt ut krävs bland annat ett modern elsystem som kan leverera där och när det behövs till ett konkurrenskraftigt pris samt tillgång till de kompetenser som efterfrågas.”

Åsa Granli

Head of Sales, ABB Motion
"En effektivare energianvändning är en förutsättning för att Sverige ska nå sina klimatmål, bli koldioxidneutralt och skapa ett hållbart energisystem. Det finns en stor potential inom industrin att energieffektivisera med redan tillgänglig teknik och enkla medel. Låt oss tillsammans diskutera de möjligheter som finns och hur vi kan skapa en förändring i snabbare takt."

Catarina Rolfsdotter-Jansson

Moderator HUB2023
"Jag ser verkligen fram emot att moderera HUB2023. Eftersom jag i drygt 20 år modererat och föreläst om energifrågan är det extra spännande med jubileet och de reflektioner det för med sig. Oerhört mycket har hänt och behöver hända nu snabbt inom området energi, inte minst inom effektiviseringsområdet. Ser fram emot att lyfta fram goda exempel på samarbeten som gör att vi ökar takten."

Mats Gustavsson

Energidirektör Boliden
”Innan vi diskuterar hur vårt framtida elsystem ser ut behöver vi komma fram till vilken prisnivå den svenska industrin klarar av för att vara konkurrenskraftiga på en global marknad.”

Ulrika Wallén

Policyexpert högskolepolitik och kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
”För svenska företag är internationell kompetens nödvändig för en hållbar utveckling och tillväxt. Sverige behöver därför en nationell strategi för att attrahera internationella talanger.”

Niklas Gunnar

VD, Mälarenergi
”Omställning ligger i Mälarenergis DNA. Att arbeta nära kund betyder att vi hela tiden behöver utveckla våra lösningar och anläggningar för att möta dagens och framtidens krav. Det gäller såväl kraven på själva energin som exempelvis förmågan att kunna leverera mer el för samhällets ökade behov av elektrifiering. Ett lokalt exempel, som också visar på sektorskopplingar, är vårt värmelager i bergrum som kommer att möjliggöra mer elproduktion vid kraftvärmeverket. Internt har vi samlat oss för ”Resan mot noll” och en värld där vi kan leva och verka utan klimatpåverkan, men det är inget vi klara själva. Den resan måste vi göra tillsammans med kunder, partners och andra intressenter”

Aziz Dag

VD, Westinghouse

Emma Wiesner

Europaparlamentariker
"Energiomställningen pågår överallt i Europa! Jag tycker det är viktigt att skapa en koppling mellan energipolitiken på EU-nivå med de svenska ambitionerna att bygga ut ett robust och hållbart energisystem. Just nu uppdaterar EU bland annat regelverken på energimarknaden. Med uppdaterade regelverk både i EU och hemma kan vi se till att svenska energipolitiken möjliggör storskalig industriomställning och blir en hållbarhetsmotor för hela Europa!"

Martin Sangve

HR-direktör, Hitachi Energy

Tobias Hansson

VD, Hitachi Energy

Maria Signal Martebo

VD, Alstom Sverige
”Vi ser en framtid där hållbara flöden av transporter med hållbar energiförsörjning blir tillgängliga för alla. Med privat initiativkraft och uthållig offentlig långsiktighet klarar vi det. Inom industrin väntar vi inte på framtiden utan skapar den med våra innovationer. Kommer det offentliga med på tåget?”

Luisa Orre

Inköpschef, H2 Green Steel
”Det ska bli intressant att delta på HUB2023 och diskutera de perspektiv som vi som startup och helt ny aktör på marknaden har, eftersom vi också snabbt kommer att bli en av landets största elköpare.”

Anders Östlund

VD Öresundskraft
"Vårt samhälle elektrifieras i snabb takt. Transporter, industrier och hushåll har ett allt större behov av el. Om vi ska klara klimatutmaningarna och kunna leva tryggt är tillgången till el helt nödvändig, och då blir givetvis kompetensfrågan helt avgörande för att vi ska lyckas."

Thore Sekkenes

EBA250 Program Director, EIT Innoenergy
"Batterier är en möjliggörande teknik för en hållbar transformering av transporter, industri och kraftsystem. Europa behöver en Europeisk batteri värdekedja från gruva, via förädling, produktion samt applikationer ända till hållbar återvinning. Denna värdekedja skall vara konkurrenskraftig, motsåndskraftig samt naturligtvis hållbar. EBA250/ InnoEnergy driver uppdraget att få till stånd detta!"

Marie Dahlblom

Projektledare Livslångt lärande, ABB
”Livslångt lärande är en förutsättning för industrins tillväxt. Vi behöver ökat fokus på kompetensutveckling i stället för nyanställning och skapa en kultur där det är naturligt att lära nytt varje vecka. ABB deltar i det Vinnovafinansierade programmet Avancerad Digitalisering tillsammans med Saab, Volvo Group och Ericsson, där vi vill skapa förutsättningar för lärandeorganisationer.”

Åse Bye

Public Affairs/Business Manager, PowerCell
”Vätgas och bränsleceller är teknik som kan tas i bruk redan idag. Framför allt där man behöver göra betydande utsläppsminskningar eller erbjuda alternativ till robust kraftförsörjning, vare sig det är för flexibilitetstjänster, ö-drift eller som back up med mera. Produktion av bränsleceller industrialiseras i stor skala just nu. Och redan väljer flera i transportsektorn, som t.ex. flyg och fartyg, att gå för både batteri- och bränslecellsteknik. Så låt oss kroka arm för att göra verkstad av klimatambitionerna; utveckla nödvändiga marknadsmekanismer och framför allt säkra lokala energilager, även i vätgas. Vi behöver utveckla regelverk, affärsmodeller och nya kompetenser, tillsammans. Det tror vi på PowerCell ökar attraktiviteten till att bidra i omställningen för många fler.”

Göran Nyström

Senior Advisor, OVAKO
"Ovako är ett globalt ledande stålföretag i flera avseenden, och inte minst vad gäller hållbarhet. Vi levererar stålprodukter med världsledande lågt koldioxidavtryck och högsta grad av cirkularitet. Ändå vill vi vara i fronten och driva utvecklingen snabbt vidare. Detta gör vi genom satsningar på Sveriges första och största fossilfria vätgasanläggning och på energieffektiv fossilfri järnråvara inom världsunika projektet FerroSilva. För världen som helhet är energifrågan oerhört viktig och de mest centrala punkterna handlar om energieffektivitet samt energiflexibilitet. Detta vill jag tala om."

Thomas Johansson

VD Mine Storage International
"HUB-konferensen är ett erkänt forum med både bra innehåll och god kvalitet, så det känns inspirerande att delta och diskutera utmaningar i energiomställningen. Mycket måste ske, både snabbt och parallellt, så jag hoppas kunna förmedla vikten av storskalig energilagring och hur ett ungt, snabbfotat företag som Mine Storage kan spela en värdefull roll."

Per Norlander

Vice förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer
”Leverenstiden på en elingenjör är minst fem år, och bara hälften kommer att komma fram. I Sverige är efterfrågan på ingenjörer är urstark nu och konkurrensen är hård. Om vi skall fortsätta vara framgångsrika måste kompetensförsörjningen förbättras, framtiden är elektrisk.”

Malin Wallenberg

VD Mälarenergi Elnät
”Ett stabilt elsystem är avgörande för leveranssäkerheten och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Här är vi lokala elnätsägare en av nyckelaktörerna, det är vi som kopplar in huvuddelen av kunderna på elnätet. Och kunderna har bråttom. Här är effektiv samverkan med region- och transmissionsnätsägare och olika tillståndsmyndigheter A och O för att vi ska kunna möta kundernas efterfrågan. Och här ser vi risker, inte minst gällande tillståndsprocesser, men även för de resurs- och kompetensförstärkningar som måste genomföras i alla led.”

Charlotte Bergqvist

Chief Development Officer, Cloudberry Clean Energy och Årets Kraftkvinna 2022
"Det är en spännande tid vi lever i. Att vi ställer om samhället från fossilt till fossilfritt är vårt största och viktigaste möjlighet. Så allt som kan vara fossilfritt kommer vara fossilfritt. Det är en enorm omvandling och kräver inte bara oerhört stora mängder ny fossilfri el utan också en mångfald av lösningar, digitalisering, beteendeförändringar osv. I min roll är jag helt inriktad på att se till att tillföra stora mängder ny förnybar el, vatten, vind och sol i det tempo som Sverige behöver. I den rollen måste vi förstå att all påverkan är lokal, även om nyttan är nationell eller global. Vi måste kunna engagera och hitta vägar för att skapa lokala bestående värden för en bygd, en kommun och de som berörs."

Svenolof Karlsson

Energijournalist och författare, Second Opinion
”Energidebatten har urartat i ett skyttegravskrig om kraftslag. Utgångspunkten behöver i stället vara att elsystemet ska fungera driftsäkert, leveranssäkert och kostnadseffektivt. Jag hoppas att detta ska prägla konferensen.”

Johan Sterte

Landshövding, Västmanlands län
”Det är nu tionde gången som vi välkomnar energibranschen till Västmanland och Västerås! Energibranschen är en förutsättning för att i stort sett alla andra branscher ska fungera. Utan energi fungerar inte samhället och energibranschen kan därför med rätta kalla sig samhällsbyggare. Det är därför viktigt att vi kommer överens och drar åt samma håll och det är en stor del av syftet med den här dagen. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas. Väl mött på HUB2023!"

Program HUB2023

HUB2023 PROGRAM

HUB2023 är den 10:e energikonferensen i ordningen och i år tar vi fokus på kraftsystemets förmågor och förutsättningar samt det stora behovet av kompetensförsörjning. Hur skapar vi ett robust, leveranssäkert energisystem med kapacitet att möta dagens och kommande behov till gagn för Sverige AB. Och hur hanterar vi den stora kompetensbristen som bedöms vara en av de största bromsklossarna i energiomställningen.

Tillsammans med ledande aktörer och framtidens talanger sätter vi Sveriges energisystem på agendan samtidigt som vi adresserar det stora kompetensbehovet.

Incheckning

8.30- 9.00 Incheckning Västerås Kongress

Välkomna!

09.00 HUB2023 börjar!
Moderator Catarina Rolfsdotter Jansson hälsar välkommen.

09.10 Trendspaning för en växande industri
Miriam Münnish Vass, Näringspolitisk expert Teknikföretagen

09.25 Framtidens talanger
Studentpanelen presenteras

09.35 Kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen
Robert Andrén, GD Energimyndigheten

09.50 Forskning som accelererar energiomställningen
Kompetenscentrumen presenterar forskning som syftar till att bygga kunskap och kompetens som accelererar energiomställningen.

***

10.20-10.45 Förmiddagsfika

***

10.45 Välkomna tillbaka!

10.50 Leveranssäkert elsystem
Lotta Medelius-Bredhe, GD Svenska Kraftnät

11.05 Effektivitet, Lagring, Flexibilitet
Åsa Granli, Head of Sales ABB Motion, Ibrahim Baylan, EIT Innoenergy, Thomas Johansson, CEO Mine Storage och Anna Wolf, Vice VD Power Circle,

11.35 Så här bygger vi kapacitet och leveranssäkerhet
Malin Wallenberg, VD Mälarenergi Elnät, Tobias Hansson, VD Hitachi Energy, Lotta Medelius-Bredhe, GD Svenska Kraftnät, Ibrahim Baylan EIT Innoenergy.

***

12.00-13.15 Lunch

***

13.15 Välkomna tillbaka!

13.20 EU:s Energipolitik
Emma Wiesner, Europaparlamentariker

13.35 Kraftigt ökad elanvändning- smart, rättvis och konkurrenskraftig
Göran Nyström, Senior Advisor Ovako, Maria Signal Martebo, VD Alstom, Åse Bye, Powercell,
Mats Gustavsson, Energidirektör Boliden, Luisa Orre, Inköpschef H2 Green Steel, Anders Östlund VD Öresundskraft, Emma Wiesner, Europaparlamentariker.

14.20 Kompetensglappet- bromsklossen i energiomställningen
Ulrika Wallén, Policyexpert Högskolepolitik Svenskt Näringsliv, Per Norlander, Vice Vd Sveriges Ingenjörer, Marie Dahlblom, Livslångt lärande ABB, Martin Sangve, HR-Direktör Hitachi Energy, studenter.

***

14.50-15.15 Eftermiddagsfika

***

15.15 Välkomna tillbaka

15.20 Morgondagens energimix i den kraftigt ökade efterfrågan av fossilfria kraftslag
Aziz Dag, VD Westinghouse, Niklas Gunnar, VD Mälarenergi, Charlotte Bergqvist, Chief Development Officer Cloudberry Clean Energy, Svenolof Karlsson, Energijournalist och författare.

16.00 Visionen och kärnan i energipolitiken
Maja Lundbäck, Politisk Sakkunnig Regeringskansliet

16.25 Gunnar Engström-stipendiet delas ut
Gunnar Engströms ABB-stiftelse ska genom stipendier stimulera intresset för forskning inom det energitekniska området. Stipendium delas ut.

16.40 Studenterna och framtiden

17.00 Avslut

***

Kvällens program och Jubileumsmiddag

17.00 Fördrink

17.45 Jubileumsmiddag

Program och magisk underhållning

Ca 21.00 Avslut

crossmenuchevron-right